Không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của tôi

Như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi thu thập thông tin trên các trang web và, nếu có, các ứng dụng dành cho thiết bị di động và chia sẻ thông tin đó với các bên thứ ba, bao gồm cả đối tác quảng cáo, để hiển thị cho bạn quảng cáo trên các trang web khác phù hợp hơn với sở thích của bạn, bao gồm quảng cáo quảng bá sản phẩm và dịch vụ của thương nhân Shopify khác. Chúng tôi có thể thực hiện việc này thông qua việc chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và, nếu có, các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi và thông qua cookie và các công nghệ tương tự.

Các hoạt động này có thể được coi là "bán" hoặc "chia sẻ" thông tin cá nhân của bạn theo một số luật về quyền riêng tư của tiểu bang Hoa Kỳ. Tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể có quyền chọn không tham gia các hoạt động này. Nếu bạn muốn thực hiện quyền chọn không tham gia này, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới.

Để chọn không tham gia "bán" hoặc "chia sẻ" thông tin cá nhân của bạn được thu thập bằng cookie và các số nhận dạng dựa trên thiết bị khác như được mô tả ở trên, vui lòng nhấp vào đây. Bạn sẽ cần gia hạn lựa chọn này nếu bạn xóa cookie trình duyệt của mình hoặc nếu bạn sử dụng một trình duyệt hoặc thiết bị khác.

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi với tín hiệu tùy chọn không tham gia Kiểm soát quyền riêng tư toàn cầu được bật, tùy thuộc vào vị trí của bạn, chúng tôi sẽ coi đây là yêu cầu từ chối "bán" hoặc "chia sẻ" thông tin cho thiết bị và trình duyệt bạn đã sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi.